Dwuletnie wyniki German Orthokine Arthrits Trias (GOAT)

Autologiczna kondycjonowana surowica (Orthokin ACS) w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Określenie problemu: Różne opcje biologiczne („Biologicals”) poprzez które można terapeutycznie wpływać na zakłóconą równowagę cytokin i czynników wzrostu w przypadku zachorowań ortopedycznych znajdują się obecnie w fazie rozwoju lub inicjalnego klinicznego zastosowania. W ramach nowej terapii z krwi żylnej pacjenta za pomocą specjalnych strzykawek do pobierania krwi produkuje się autologiczną kondycjonowaną surowicę (ACS) o podwyższonych stężeniach przeciwzapalnych cytokin (np. IL-1Ra)wraz z czynnikami wzrostu. W niedawno opublikowanych badaniach na eksperymentalnym modelu choroby zwyrodnieniowej w przypadku koni oraz w przypadku objawów ucisku korzonka nerwowego odcinka lędźwiowego terapia wykazuje bardzo wysokie rezultaty z klinicznie istotnymi poprawami objawów i funkcji.

Celem niniejszego opracowania była ocena porównawcza efektywności i bezpieczeństwa leczenia iniekcyjnego przy użyciu 1. autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS), 2. kwasu hialuronowego i 3. fizjologicznego roztworu chlorku sodowego (NaCI) Badanie prowadzono przez okres 2 lat z dużą grupą pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego. Produkcja ACS (System terapii Orthokin): Produkcję ACS przy pomocy systemu terapii Orthokin opisano w pracy referencyjnej Meijer et al.1. ACS produkowane jest poprzez inkubację krwi żylnej pacjenta w specjalnych wypełnionych szklanymi kulkami rureczkach do pobierania krwi (1+2). Leukocyty obwodowe produkują poprzez indukcję fizyczno-chemiczną endogenne przeciwzapalne cytokiny i czynniki wzrostu. Po odwirowaniu i ekstrakcji (3+4) bezkomórkowa surowica (5) zostaje w końcu ponownie wstrzyknięta lokalnie w serii od 6-8 iniekcji. Pacjenci i metody: W niniejszym kontrolowanym, prospektywnym i randomizacyjnym opracowaniu przez dwa lata badano pacjentów z chronicznym schorzeniem zwyrodnienia stawu kolanowego zweryfikowanych radiologicznie podzielonych na grupy paralelne. Pacjenci i przeprowadzający wywiad nie byli ujawniani przez sześć miesięcy. WOMAC, VAS jak również zadowolenie pacjentów rejestrowano po 7, 13, 26 tygodniach i 2 latach. Częstotliwość i poziom działań niepożądanych zastosowano jako parametry bezpieczeństwa. Towarzyszące leczenie farmakologiczne (NSAR itd.) oraz towarzyszące terapie były niedopuszczalne dla pierwszych 6 miesięcy. Ocena statystyczna nastąpiła zgodnie z zasadą intention-to-treat (ITT-Population) oraz jako analiza per-protocol (PP-Population). Wyniki: Z 345 pacjentów, którzy po pierwszych sześciu miesiącach zakończyli badanie bez naruszenia protokołu (Per Protocol-Population) 310 pacjentów (ITT-Population) mogło być w przypadku oceny dwuletniej (Follow-up ~90%) zbadanych i przepytanych. 188 pacjentów miało korzyści z pierwszej terapii także po dwóch latach, 122 korzystało w międzyczasie z innych terapii. W ramach grupy Orthokine tylko nieliczni pacjenci musieli być poddani dalszemu leczeniu (patrz także tabela dyspozycja). Leczenie iniekcyjne przy użyciu autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS-Orthokine), kwasu hialuronowego i NaCI przyniosło znaczącą poprawę objawów w obydwu ocenach także po 2 latach we wszystkich grupach w porównaniu z wartościami początkowymi. Pacjenci ACS wykazywali ponadto statystycznie we wszystkich zarejestrowanych okresach w sposób znaczący największą redukcję bólu i jego natężenie (VAS i OMAC), największą poprawę funkcji jak również najwyższe zadowolenie w porównaniu z HA i NaCI (p<0,05). Porównanie grupy HA z grupą NaCI nie wykazało w odniesieniu do parametrów skuteczności żadnej znaczącej różnicy także po 2 latach. Działania niepożądane (UE) występowały z taką samą częstotliwością w grupe ACS i grupie NaCI (p>0,05). częściej występowały w grupie HA (p<0,05). Dyspozycja pacjentów WOMAC całkowicie (Jednostki 0-240) Czas w tygodniach WOMAC całkowicie (Jednostki 0-240) Czas w tygodniach 399 Leczono staw kolanowy 380 pacjentów w ramach badań 376 Poddano ocenie pacjentów w ramach 6-miesięcznych wyników, którzy stworzyli ITT-Population (wyliczono podwójne kolano i naruszenia protokołu (wg ICH-GCP) 345 Pacjenci zakończyli badanie per protocol (pp). Było 31 Drop outs (zmiana terapii, Adverse Events, Lost to follow-up, itd. już podczas pierwszych 6 miesięcy). W szególności było 8 w grupie ACS, 15 w grupie HA i 8 w grupie NaCI. 310 Pacjenci z wynikami dwuletnimi (=90% Follow-up) = Intention to Treat Population 188 Nie była konieczna dalsza terapia pacjentów (podział grupowy: 76[ACS] + 56[HA] + 56[NaCI] = per protocol-Population 122 Pacjenci byli w międzyczasie dodatkowo leczeni (operacja w badanym kolanie, ponowna seria zastrzyków, obowiązkowe leczenie farmakologiczne, akupunktura); LCF = Last Observation carried forward-Population Per Protocol Population: w tej analizie znajdują się wyłącznie pacjenci, którzy zakończyli badania po 2 latach bez naruszenia protokołu. N=188, diagram pokazuje Mean +/- SD. *p<0,05 dla porównania ACS versus HA i NaCI; p>0,05 dla porównania HA vs. NaCI Intention-to-trat-Population: w tej analizie wszyscy pacjenci leczeni w między czasie dodatkowo, uwzględnieni dodatkowo z ostatnio obowiązującym obchodem (metoda LOCF) (N = 310). Diagram pokazuje Mean +/- SD. *p<0,05 dla porównania ACS versus HA i NaCI; p>0,05 dla porównania HA vs. NaCI Wniosek: Terapia przy zastosowaniu autologicznej kondycjonowanej surowicy (Orthokine ACS) wykazuje klinicznie znaczną poprawę oznak i objawów choroby zwyrodnienia stawów także w leczeniu długotrwałym. Działania niepożądane występują w przypadku ACS rzadko i nie częściej niż przy iniekcjach roztworu soli fizjologicznej. Terapia stanowi dlatego tym samym skuteczną biologiczną alternatywę do istniejących koncepcji terapii OA. Dalsze badania kliniczne są obecnie przeprowadzane w celu zbadania cech chorobowych i struktur modyfikujących jak również dalszych wskazań ortopedycznych. Referencje: Autor: C. Moser, Centrum Ortopedii molekularnej, Koenigsallee 53-55, D-40212 Duesseldorf; carsten-moser@neue-orthopaedie.de